leasing

Wcześniejsze zakończenie leasingu

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej jest jednym z najczęściej poruszanych przez przyszłych
Leasingobiorców tematów związanych z umową leasingową.

Czy będę mógł wcześniej spłacić leasing ? Odpowiedz na to pytanie musi poprzedzić pytanie o rodzaj leasingu w jakim jest lub będzie zawarta umowa leasingowa. Jeśli umowę zawarto w formie leasingu finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami , Strony umowy czyli Leasingodawca i Leasingobiorca mogły dowolnie ustalić okres trwania takiej umowy. Ponieważ leasing finansowy jest przez ustawodawcę traktowany jako forma zbliżona do zakupu na raty, nic nie stoi na przeszkodzie, by na mocy porozumienia strony, w dowolnym momencie zakończyć umowę zawartą w tej formie.

Nieco inaczej sytuacja wygląda jeśli umowa została zawarta w formie leasingu operacyjnego, a więc tego w którym Leasingobiorca ma możliwość wliczania w koszty uzyskania przychodu wszystkich rat leasingowych w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami, aby umowa leasingu spełniała kryteria umowy leasingu operacyjnego musi spełniać między innym kryterium minimalnego okresu trwania, który ustawodawca uzależnił od stawki amortyzacji danego środka trwałego.
Minimalny okres umowy leasingu operacyjnego ustalono na 40% normatywnego okresu amortyzacji. I tak, dla samochodu osobowego którego stawka amortyzacji wynosi 20% rocznie, okres amortyzacji wynosi 5 lat. Z powyższego wzoru wynika, że minimalna długość umowy leasingu operacyjnego wynosi 2 lata.

W powołanym wyżej przykładzie zakończenie umowy przed okresem 2 lat powodowało by iż umowa nie spełniała by kryterium wymaganego przez ustawodawcę, a więc można domniemywać, że fakt ten mógł by być powodem do zakwestionowania umowy jako umowy leasingu operacyjnego i przekwalifikowania jej na umowę leasingu finansowego, a co za tym idzie korektą sposobu rozliczenia podatku VAT i wysokości generowanych przez nią kosztów podatkowych.

Aby tego uniknąć, zalecamy Leasingobiorcom powstrzymanie się przed wcześniejszym zakończeniem umowy przed upływem  minimalnego okresu umowy, określonego na 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu.

Po spełnieniu wymienionego wyżej warunku, pozostaje nam już tylko jedno – porozumieć się z Leasingobiorcą w sprawie wcześniejszego zakończenia umowy. Tutaj sprawa przedstawia się dużo prościej – umowa leasingu jest umową cywilnoprawną opisaną w kodeksie cywilnym, i jej zapisy mogą ulegać zmianie na mocy porozumienia stron.

Większość firm leasingowych rozliczenie wcześniejszego zakończenia umowy i wykupu przedmiotu traktuje podobnie jak banki rozliczenie wcześniejszej spłaty kredytu – Klient musi opłacić sumę pozostałych do spłaty rat leasingowych pomniejszoną o dyskonto z tytułu wcześniejszej spłaty plus ustaloną przy zawarciu umowy kwotę tzw. wykupu.

kompasfinansowy.pl / źródło: kalkulator  leasingowy wleasing.pl

Tagged ,

About 5dZT1Quadrifoglio15661