leasing

Opłata wstępna jako koszt podatkowy

Opłata wstępna a koszt uzyskania przychodu w Sp. z o.o.

Czy opłata wstępna (wstępna rata leasingowa) jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, czy też Spółka jest zobowiązana do jej rozliczenia w czasie, to jest w okresie trwania umowy leasingu?

„(…) Zdaniem wnioskodawcy wstępna rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia. Wniesienie jej było warunkiem zawarcia umowy leasingu i opłata była uregulowana. Harmonogram spłat rat kwotowych stanowiących załącznik do umowy określa termin jej uregulowania, czyli poniesienia wydatku, na rok 2007. Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć czy w następnych latach przychody z tytułu użytkowania rzeczy będą takie same, aby koszty odliczać proporcjonalnie.

(…) Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2007 r., wprowadziła podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ww. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

W myśl natomiast art. 22 ust. 5c ww. ustawy koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wstępnej raty leasingowej (opłaty wstępnej, czynszu inicjalnego) nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż jest ona uiszczana jednorazowo przy podpisywaniu umowy leasingowej przed wydaniem przedmiotu leasingu, a jej zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Wstępna rata leasingowa, pomimo że ponoszona jest jednorazowo, dotyczy ściśle określonego okresu wynikającego z umowy leasingu. Tak więc zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy wstępna rata leasingowa podlega rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu.

Skoro w złożonym wniosku wskazano, iż wniesienie wstępnej raty leasingowej było warunkiem zawarcia umowy leasingu (warunkiem jej skuteczności), to stwierdzić należy, iż wydatek powyższy winien zostać rozliczany proporcjonalnie do czasu trwania umowy.
Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe. (…)”

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r., nr IBPB1/415-355/07/ESZ/KAN-3242/12/07/KAN-2141/02/08)

Należy nadmienić, że interpretacje różnią się jeśli pierwsza opłata leasingowa jest określona w umowie jako „Pierwsza opłata leasingowa” a nie jako „Opłata wstępna”. Interpretacje różnią się również w zależności od metody prowadzenia księgowości i formy prawnej działalności.

www.kompasfinansowy.pl źródło: kalkulator  leasingowy wleasing.pl

Tagged , ,

About 5dZT1Quadrifoglio15661