leasing

Leasing jako źródło finansowania

LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem wydatków na inwestycje związane z rozwojem działalności lub odnową funkcjonujących już maszyn, pojazdów i innych środków trwałych. Obok funduszy własnych, dla małych i średnich firm głównym źródłem finansowania tych wydatków jest kredyt i leasing.

Leasing można opisać jako formę kredytu rzeczowego, w której firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany przez niego przedmiot (samochód, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje je następnie Klientowi w leasing – używanie z możliwością zakupu po zakończeniu leasingu za cenę ustaloną podczas zawarcia umowy. Przedsiębiorstwo nie otrzymuje gotówki, ale konkretny, wybrany przez nie środek trwały do wykorzystywania większość prowadzonej działalności gospodarczej.

Leasing jest z pewnością łatwiejszy do uzyskania niż kredyt bankowy. Ma to szczególnie duże znaczenie dla firm nowych, dynamicznie rozwijających się oraz tych, dla których liczy się szybka decyzja i prosty sposób uzyskania finansowania. Firmy leasingowe znają rynek dóbr inwestycyjnych, są w stanie oszacować ryzyko, odważniej podchodzą też do nowych, dobrze rokujących projektów i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń

Bardzo ważną cechą leasingu jest zdolność do zmniejszenia podstawy opodatkowania, co skutkuje obniżeniem płaconych podatków. W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe, w pełnej wysokości, są kosztem uzyskania przychodu. W kredycie bankowym jako koszt traktuje się jedynie odsetki, prowizje bankową oraz odpisy amortyzacje. Obliczając rzeczywisty koszt leasingu okaże się, że dużą część wydatków na spłatę leasingu „sfinansował nam” Urząd Skarbowy. W bardzo wielu przypadkach leasing jest realnie tańszy niż kredyt. Środki, które w ten sposób zostają w przedsiębiorstwie mogą służyć nowym inwestycjom lub powiększyć kapitał obrotowy.
Leasing w przeciwieństwie do kredytu nie blokuje zdolności kredytowej firmy. W razie potrzeby umożliwia więc skorzystanie z kredytu. Natomiast gdybyśmy finansowali przedsiębiorstwo wyłącznie przy użyciu kredytu bankowego, może okazać się, że bardzo szybko wyczerpią się nasze zdolności kredytowe.

Leasing umożliwia bardziej elastyczną kalkulację ponoszonych opłat, dostosowaną do planowanych przychodów z nowej inwestycji. Sprzęt zaczyna zarabiać na siebie już od chwili jego pozyskania a firma leasingowa często odciąża przedsiębiorcę od wielu formalności, jak choćby ubezpieczenie czy prowadzenie ewidencji.

Kolejna cechą leasingu, której nie posiada kredyt, jest możliwość uwolnienia funduszy zamrożonych w środkach trwałych przedsiębiorstwa. W tzw. leasingu zwrotnym Klient sprzedaje firmie leasingowej będącą jego własnością maszynę, samochód czy nieruchomość, odzyskując w ten sposób zamrożone środki finansowe. Następnie te same urządzenia bierze w leasing a po zakończeniu umowy może je wykupić za symboliczną kwotę. W leasingu nieruchomości wynajmowanych podnajemcom Korzystający z leasingu może regulować opłaty leasingowe z uzyskiwanych od podnajemców czynszów.

Liczba i rodzaj dokumentów wymaganych prze leasingu zależny jest od rodzaju wnioskującego kondycji finansowej przedsiębiorstwa wnioskującego o leasing, wartości i rodzaju przedmiotu. Podstawą jest wypełnienie wniosku leasingowego. W procedurach uproszczonych dotyczących głownie nowych samochodów wymagane jest dostarczenie dokumentów rejestrowych. Przy bardziej skomplikowanych transakcjach niezbędne mogą okazać się inne dokumenty dotyczące firmy i przedmiotu leasingu.

Na gruncie prawa podatkowego można rozróżnić dwa rodzaje leasingu: operacyjny (z którego korzysta większość przedsiębiorstw) i finansowy. Najważniejsza różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym tkwi głównie w konsekwencjach podatkowych obydwu umów.
W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe w pełnej wysokości stanowią koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, w leasingu finansowym natomiast kosztem jest tzw. część odsetkowa opłaty oraz amortyzacja przedmiotu. Zdecydowana większość zawieranych w Polsce umów są to umowy leasingu operacyjnego.
Drugą istotną różnicą jest minimalny okres umowy leasingu i tzw. wartość wykupu. W leasingu operacyjnym obie te zmienne są ustalone przez obowiązujące przepisy, w leasingu finansowym natomiast mogą być dowolnie ustalone przez strony. Ostatnią cechą różniącą leasing operacyjny od finansowego jest to, że w leasingu finansowym własność przedmiotu po zakończeniu umowy automatycznie przechodzi na Korzystającego, natomiast w umowie leasingu operacyjnego dotychczasowym Korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu po leasingu, z którego może skorzystać bądź nie.

Analizując koszty kredytu i leasingu należy również brać pod uwagę koszty dodatkowe towarzyszące korzystaniu z obydwu form finansowania, jak np. wysokość podatku od środków transportu, składek ubezpieczeniowych czy prowizji bankowej. Firmy leasingowe z zasady ubezpieczają oddawane w leasing przedmioty na preferencyjnych stawkach, co przy kilkuletnim okresie leasingu może stanowić znaczną ulgę w porównaniu z ubezpieczaniem na własny rachunek.

Aktualnie większość firm leasingowych, ze względu na ekonomiczną opłacalność transakcji, za minimalną wartość umowy leasingu przyjmuje kwotę 20 tys. złotych w przypadku ruchomości, 1 mln zł w przypadku lokali użytkowych i 2 mln zł w przypadku nieruchomości wolno stojących. Górna granica wartości jest nieograniczona.

kompasfinansowy.pl / Strona powstała przy współpracy – partner merytoryczny: kalkulator leasingowy wleasing.pl

Tagged , , ,

About 5dZT1Quadrifoglio15661