Leasing

Bankowy broker i doradca leasingowy. Od 1994 roku pracujemy w branży leasingu w Polsce. Finansowanie samochodów i maszyn w formie leasingu operacyjnego i finansowego, pożyczki leasingowej, kredytu samochodowego, wynajmu długoterminowego, leasingu konsumenckiego i leasingu dla firm. Leasing nowych i używanych środków trwałych. Najlepsze firmy leasingowe w jednym miejscu.

Definicja leasingu w kodeksie cywilnym została uregulowana w art 709:

Zgodnie z kodeksem cywilnym: „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

Leasing samochodu w kodeksie cywilnym

Zgodnie z art. 709² umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Rzeczami, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, są tylko przedmioty materialne (art. 45 KC), zaś przedmioty materialne na gruncie Kodeksu cywilnego są pojęciem znacznie węższym niż dobra materialne wyodrębniane przez ekonomistów. Cechą rzeczy jest materialny charakter oraz wyodrębnienie z przyrody.

Nie są rzeczami ciecze i gazy, kopaliny, zwierzęta w stanie wolnym. Rzeczami nie są również przedmioty niematerialne, takie jak energia, dobra intelektualne, dobra osobiste, pieniądze, papiery wartościowe, prawa majątkowe..

Leasing samochodu w prawie podatkowym

Dla celów podatkowych definicja umowy leasingu rozszerzona jest o każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty Kodeks cywilny wyszczególnia zaś w art. 70918 umowę, w której jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, do której stosuje się odpowiednio przepisy o leasingu.

Leasing samochodu

Leasing samochodu i maszyny – finansowanie następujących środków trwałych w najlepszych firmach leasingowych w Polsce.

  • leasing samochodów osobowych
  • leasing samochodów dostawczych i ciężarowych
  • leasing środków transportu ciężkiego
  • leasing sprzętu budowlanego
  • leasing maszyn i urządzeń